Může kouření cigaret ublížit vašim spermiím? Ano. A může také negativně ovlivnit vaši plodnost. Určitě víte, že kouření je špatné pro vaše zdraví a pravděpodobně se správně domníváte, že kouření je pro špatné pro ženskou plodnost. U mužů a žen je kouření spojeno se zvýšeným rizikem mnoha rakovin, srdečních chorob, emfyzému a řady dalších zdravotních problémů. Toxiny v cigaretách nemají vliv jenom na vaše plíce, ale i na zdraví celého organismu, který zahrnuje i reprodukční systém.

V dubnu roku 2016 zveřejnila Evropská urologie meta-analýzu o vlivu kouření na zdraví spermatu. Analýza zahrnovala 20 studií a více než 5 000 mužů v celé Evropě. Studie zjistila, že kouření bylo spojeno se sníženým počtem spermií, sníženou motilitu spermií (způsob, jak efektivně se spermie dokáží pohybovat) a špatnou morfologií spermií (jak jsou spermie zformovány). Nejvíce pozoruhodné bylo, že negativní účinek kouření na zdraví spermií u neplodných mužů byl silnější těžkých a středně těžkých kuřáků ve srovnání s lehkými kuřáky.

Mužské kouření je spojeno se sníženou mírou úspěšnosti IVF a možným zvýšeným rizikem potratů. Pasivní kouření může také poškodit plodnost partnerky. Když muž v přítomnosti partnerky kouří, snižuje se počet jeho spermií a zároveň se snižuje plodnost partnerky.

JAK KOUŘENÍ OVLIVŇUJE KVALITU SPERMIÍ?

Studie týkající se kouření mužů ukázaly pokles kvality jejich spermatu. Jak ovlivňuje kouření spermie? Muži, kteří kouří, mají sníženou koncentraci spermií, sníženou motilitu (způsob, jak efektivně se spermie dokáží pohybovat), menší množství standardně tvarovaných spermií a zvýšené poškození DNA spermií. Zde je bližší pohled.

POČET SPERMIÍ.

Koncentrace spermií se týká počtu spermií nalezených ve změřeném množství spermatu. Studie prokázaly 23% snížení koncentrace spermií u mužů, kteří kouří.

MOTILITA SPERMIÍ.

Motilita spermií se týká schopnosti, jak efektivně se spermie dokáží pohybovat. Pokud se spermie nedokážou správně pohybovat, mohou mít potíže s doplaváním k vajíčku a jeho oplodněním. U mužů, kteří kouří, vědci zjistili 13% pokles motility spermií.

MORFOLOGIE SPERMIÍ.

Morfologie spermatu se týká tvaru spermií. Nesprávně tvarovaná spermie se nemusí pohybovat dostatečně dobře, aby se dostala k vajíčku a pokud se k němu dostane, může mít potíže s jeho oplodněním. Muži kuřáci mají méně zdravých spermií než muži nekuřáci.

DNA SPERMIÍ.

Některé studie zjistily, že spermie kuřáků zvýšily fragmentaci DNA. Poškozená DNA spermie může vést k problémům s oplodněním, vývojem embryí, implantací embryí a zvýšením počtu potratů. Mužští kuřáci mohou také mít abnormální hladiny hormonů, které mohou ovlivnit plodnost.

MŮŽE ALE KOUŘENÍ MUŽŮ ZPŮSOBOVAT MUŽSKOU NEPLODNOST?

Tyto snížení počtu zdravých spermií a abnormálních hladin hormonů nemusí být ale dostatečným důvodem k tomu, aby způsobily neplodnost u mužů. Alespoň ne izolovaně. Nižší zdraví spermatu neznamená vždy neplodnost. Studie, které spojují kouření přímo s těhotenstvím a mužskou neplodností, jsou rozporné nebo nejasné. U mužů, kteří jsou již na hranici neplodnosti, může kouření stačit nato, aby se přesunuly přes hranici do neplodnosti. Pokud se vaše výsledky vyšetření spermatu blíží k hranici neplodnosti, nebo jsou dokonce za touto hranicí, měli byste zvážit možnost přestat kouřit a tím můžete zvýšit plodnost natolik, že nebudete potřebovat další léčbu plodnosti. Ukončení kouření může přinejmenším zlepšit vaše šance na úspěch léčby plodnosti.

POŠKOZUJE KOUŘENÍ PLODNOST U MUŽŮ?

Toxiny nacházející se v cigaretách jsou často spojovány se špatnými účinky na zdraví člověka. Kouření vystavuje muže vysokému obsahu kadmia a olova, kovům, které byly spojeny se sníženou plodností. Bylo zjištěno, že hladiny olova jsou výrazně vyšší u neplodných kuřáků ve srovnání s plodnými i neplodnými nekuřáky. U těžkých kuřáků (těch, kteří kouří 20 nebo více cigaret za den) bylo zjištěno, že mají vyšší obsah kadmia ve spermatu. Ale tyto toxiny nemusí být jediným faktorem. Hladina zinku může hrát také určitou roli. Jedna studie zjistila, že kuřáci, kteří měli ve svém spermatu nižší hladinu zinku, měli také menší množství, nedostatečnou pohyblivost a nesprávný tvar. Na druhé straně u kuřáků, kteří měli normální hladinu zinku ve spermatu, stále existovaly problémy s koncentrací spermií, motilitou a morfologií, ale stupeň abnormality byl menší.

KOUŘENÍ OTCŮ A PLODNOST JEJICH DĚTÍ.

Vědci zkoumali možné účinky a vlivy kouření otců. Jinými slovy, pokud muž partner kouří, bude jeho kouření ovlivňovat neplodnost jeho budoucího dítěte? Výsledky výzkumu neukázali spojení mezi snížením plodnosti u dítěte a kouřením jeho otce. Mimochodem, vědci zjistili, že když matka kouří, zvyšuje se riziko, že její syn bude čelit neplodnosti. To ovšem neznamená, že kouření otce jinak neovlivňuje zdraví dítěte. Vědci zjistili zvýšené riziko vrozených vad u dětí kuřáků a také zvýšené riziko rakoviny. To může souviset s poškozením DNA spermie. Jedna studie se zabývala DNA spermií kuřáků a nekuřáků. Zjistili, že spermie kuřáků mají určité modifikace DNA, a přestože zatím není přesně známo, jak to může ovlivnit budoucí děti, teoreticky by to mohlo vysvětlovat zvýšené riziko vrozených vad zjištěných u potomků kuřáků.

SEKUNDÁRNÍ ÚČINEK NA PLODNOST ŽENY, KDYŽ JEJÍ PARTNER KOUŘÍ.

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je účinek kouření partnera na jeho partnerku. Studie prokázaly možné snížení plodnosti žen, když jsou vystaveny pasivnímu kouření. Jedna studie zjistila, že pasivní kouření snížilo počet získaných vajíček v cyklu IVF o 46 procent. Tak pokud chcete kouřit, ujistěte se, že tak děláte v nepřítomnosti své partnerky, abyste neovlivňovali negativně její plodnost.

KOUŘENÍ A ÚSPĚŠNOST IVF A ICSI (INTRACYTOPLAZMATICKÁ INJEKCE SPERMIÍ).

Vědci dále zkoumali vliv kouření mužů na úspěšnost IVF při aplikaci ICSI ((intracytoplazmatická injekce spermií). Aplikace ICSI zahrnuje odběr jediné spermie a její zavedení přímo do vajíčka, v naději, že to povede k oplodnění. Toto se využívá u případů mírné až těžké mužské neplodnosti nebo v případě, že předchozí léčba IVF selhala z neznámých důvodů. Zjistilo se, že kouření mužů mělo významný vliv na úspěšnost léčby IVF-ICSI. V jedné malé studii o IVF-ICSI byla míra klinického těhotenství u žen, jejichž partneři kouřili, 22%. Pro ženy, jejichž partneři nekouřili, byla úspěšnost těhotenství 38%. Pokud tedy procházíte léčbou plodnosti, je dobré skončit s kouřením, abyste zvýšili šance na úspěch.

A CO ŽVÝKÁNÍ TABÁKU?

Obecně se dá říct, že kouření klasických cigaret je více škodlivé pro vaše celkové zdraví než žvýkání tabáku. Nicméně žvýkací tabák není zdaleka neškodný. Vaše rizika rakoviny dutiny ústní, rakoviny dýchacích cest a kardiovaskulárních onemocnění jsou vyšší jako u mužů, kteří tabák nežvýkají.

OVLIVŇUJE ŽVÝKANÍ TABÁKU PLODNOST?

Možná. Studie zjistily, že časté žvýkání může negativně ovlivnit koncentraci spermií, motilitu, tvar a životaschopnost. Ale zda to stačí k poklesu plodnosti, není zatím jasně prokázané.

JAK DLOUHO POTÉ, KDYŽ PŘESTANETE KOUŘIT, SE VAŠE SPERMIE UZDRAVÍ?

Neexistují žádné konkrétní studie, které by toto studovaly. Víme však, že dozrávání spermatických buněk trvá tři měsíce. Proto je důležité, skončit s kouřením alespoň 3 měsíce před plánovaným zakládáním rodiny.

KOUŘENÍ A EREKTILNÍ DYSFUNKCE.

Kouření je silně spojeno se zvýšeným rizikem erektilní dysfunkce, přičemž některé studie ukazují na trojnásobné zvýšení rizika u kuřáků. Čím více člověk kouří, tím pravděpodobněji bude trpět erektilní dysfunkcí. Erektilní dysfunkce není stejná jako neplodnost. Pokud je však sexuální výkon obtížnější, otěhotnění nebude snadné. Dobrou zprávou je, že ukončení kouření zřejmě zlepší výkon. Jedna studie zjistila, že po šesti měsících od ukončení kouření více než 50 procent mužů hlásilo zlepšení sexuální výkonnosti.